ALGEMENE VOORWAARDEN C. SINKE B.V.
Gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel onder nummer 68244207.
1. Identiteit van de onderneming
– Statutaire naam: C. Sinke B.V.
– Statutaire zetel: Kruiningen
– Vestigingsadres: Kersenweg 5 te 4416 PT te Kruiningen
– Telefoonnummer: +31 (0) 113 50 64 99
– Website: www.csinke.nl
– E-mailadres: info@csinke.nl
– KvK-nummer: 68244207
– Btw-identificatienummer: NL857358376B01

2. Definities
a. In deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
C. Sinke: C. Sinke B.V.;
 Medewerker: de natuurlijke persoon die in dienst is van C. Sinke of namens C. Sinke betrokken is bij de uitvoering van Diensten en/of levering van een Goed;
 Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen, al dan niet rechtspersoon, die Diensten en/of Goederen van C. Sinke afneemt/afnemen en/of huurt/huren, die aan C. Sinke opdraagt/opdragen werkzaamheden te verrichten, Diensten te verlenen en/of een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen dan wel met C. Sinke een Overeenkomst sluit/sluiten;
 Consument: de natuurlijke persoon die als Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met C. Sinke;
 Offerte: elk door of namens C. Sinke aan de Opdrachtgever uitgebracht aanbod;
 Diensten: alle verrichtingen c.q. werkzaamheden die het onderwerp van een Overeenkomst vormen, zoals onder andere levering, transport, verhuur en onderhoud van Goederen of het beschikbaar stellen van een Medewerker aan de Opdrachtgever;
 Goed: ieder stoffelijk object dat door C. Sinke wordt geleverd of ten aanzien waarvan door C. Sinke Diensten worden verricht en daarmee het onderwerp van een Overeenkomst vormen;
 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen C. Sinke en Opdrachtgever tot stand komt, elke Offerte of andere aanbieding daartoe, wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 Opdracht: een door de Opdrachtgever aan C. Sinke verstrekt verzoek om levering van Diensten en/of Goederen, vervaardiging van een werk van stoffelijke aard en/of het beschikbaar stellen van een Werknemer waardoor de Overeenkomst tot stand komt;
 Verhuur: in geval van verhuur maakt C. Sinke het de Opdrachtgever mogelijk gebruik te maken van een Goed dat aan C. Sinke toebehoort in ruil voor een vergoeding (huursom);
 Onderhoud: het verrichten van inspectie-/controle-/reparatie-/vervangingswerkzaamheden aan de hand van de toepasselijke regelgeving en de fabrieksspecificaties van de relevante fabrikant, waaronder begrepen het controleren, uittesten en doormeten van een Goed op goede werking, het zo nodig het opnieuw afstellen of inregelen van een Goed en het vervangen van onderdelen of het uitvoeren van reparaties;
 Aanneming: in geval van aanneming verbindt C. Sinke, als zijnde de aannemer, zich jegens de Opdrachtgever om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en te leveren, tegen een door Partijen overeengekomen geldbedrag;
 Transport: in geval van transport verbindt C. Sinke zich jegens de Opdrachtgever tot het vervoer van Goederen over de weg, waarbij Opdrachtgever wordt aangemerkt als Geadresseerde tevens ontvanger;
 Lading: de Goederen die door C. Sinke in het kader van het Transport worden vervoerd. De lading kan uit één of meerdere transportbewegingen bestaan;
 Vracht: de enkele vervoersbeweging in het kader van de levering de Lading;
 Vrachtbrief: het in drievoud opgemaakte document, waaruit in het kader van de Vervoersovereenkomst blijkt in wiens opdracht C. Sinke de Goederen vervoert (Opdrachtgever), ten behoeve van wie de Goederen worden vervoerd (Geadresseerde), de locatie waar en het tijdstip waarop de Geadresseerde de Goederen geleverd wenst te krijgen en de aard, omschrijving en hoeveelheid Goederen die worden vervoerd. Eén exemplaar (bewijs van ontvangst) is bestemd voor Opdrachtgever, één exemplaar (bewijs van aflevering) is bestemd voor C. Sinke en één exemplaar is bestemd voor de Geadresseerde;
 Standaard vrachtbrief: de door Stichting Vervoeradres ontwikkelde vrachtbrief ten behoeve van vervoer binnen Nederland;
 Aflevering: het moment waarop de Goederen ter beschikking worden gesteld aan de Geadresseerde;
 Partijen: de Opdrachtgever(s) en C. Sinke.

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
a. Deze Voorwaarden gelden voor en maken deel uit van iedere aanbieding, Offerte en iedere Overeenkomst tussen C. Sinke en de Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten, opdrachten, diensten en werkzaamheden tussen de Opdrachtgever en C. Sinke, worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig deze Voorwaarden. Alle bepalingen in deze Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van, en gelden in gelijke mate voor de Medewerkers van C. Sinke en personen die namens C. Sinke betrokken zijn bij de uitvoering van Diensten, Aanneming en/of levering van Goederen.
b. Door het tot stand komen van een Overeenkomst met C. Sinke aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
c. Door het stand komen van een Overeenkomst verklaart de Opdrachtgever zich bekend met deze Voorwaarden.
d. Op binnenlandse vervoerwerkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van de Standaard Vrachtbrief, zijn de Algemene Vervoerscondities, zoals deze door de Stichting Vervoeradres zijn opgesteld en gedeponeerd (AVC2002), (aanvullend) van toepassing, zolang daar in deze Voorwaarden niet van wordt afgeweken.
e. De toepasselijkheid van eventuele bedingen, inkoop- of andere voorwaarden (hoe ook genaamd) van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij (aanvullende) toepasselijkheid uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
f. Indien de Opdrachtgever in zijn Opdracht of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
g. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtgever en C. Sinke zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
h. Indien C. Sinke niet steeds stipte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat C. Sinke in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
i. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen C. Sinke en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

4. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
a. Alle Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen van C. Sinke zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld kan aan de Offerte, prijsopgave of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend en betreft het steeds slechts een uitnodiging tot het overeenkomen van een Overeenkomst.
b. Aan kennelijke fouten, vergissingen of verschrijvingen in een aanbieding of Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
c. De in een Offerte, prijsopgave of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder onder andere begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
d. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte, prijsopgave of de aanbieding opgenomen aanbod dan is C. Sinke daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij C. Sinke uitdrukkelijk anders kenbaar maakt.
e. Een samengestelde prijsopgave verplicht C. Sinke niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, prijsopgaven of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
f. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door C. Sinke van de Opdracht die door de Opdrachtgever aan C. Sinke is verstrekt. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk. De aanvaarding door C. Sinke kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden.
g. Indien C. Sinke de inhoud van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen de juistheid daarvan ontkent, zijn partijen hieraan gebonden.
h. Als moment van de totstandkoming van de Overeenkomst geldt het moment waarop C. Sinke de Opdracht aanvaardt. De Overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat C. Sinke aanvangt met de uitvoering daarvan.

5. Duur, uitvoeringstermijnen, wijziging en beëindiging van de overeenkomst
a. De duur van de Overeenkomst tussen C. Sinke en de Opdrachtgever wordt mondeling of schriftelijk tussen partijen overeengekomen, tenzij uit de aard van de Overeenkomst de duur expliciet voortvloeit.
b. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds door middel van opzegging te beëindigen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Gedurende de drie maanden vindt de uitvoering van de Overeenkomst plaats zoals die op grond van de Overeenkomst dient plaats te vinden.
c. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk in geval van een Overeenkomst voor bepaalde tijd.
d. Voor zover in de Offerte of de Overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal C. Sinke zijn Diensten binnen redelijke termijnen leveren.
e. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden wel een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever C. Sinke derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. C. Sinke dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
f. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
g. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daarvan, daardoor worden beïnvloed. C. Sinke zal in dat geval de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
h. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal C. Sinke de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
i. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is C. Sinke gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de gewijzigde/aanvullende uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van C. Sinke op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
j. In afwijking van lid 5g. en 5i. zal C. Sinke geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
k. Indien met betrekking tot de te verrichten prestatie twee Overeenkomsten zijn gesloten geldt degene met de laatste dagtekening.
l. In het geval Opdrachtgever in verzuim is, kan C. Sinke zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden onverminderd de bevoegdheid om nakoming te vorderen. C. Sinke is in geval van ontbinding niet gehouden tot voldoening van een schadevergoeding.
m. C. Sinke kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden indien Opdrachtgever in staat van faillissement verklaard wordt of surseance van betaling aangevraagd dan wel verleend wordt en voorts in het geval dat Opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen verliest of (een deel van) de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
n. Indien een partij de Overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit artikel ontbindt, zijn de bedragen, die Opdrachtgever op het ogenblik van ontbinding aan C. Sinke verschuldigd is, direct opeisbaar evenals de ten aanzien van deze bedragen verschuldigde rente en kosten, onverminderd het recht van C. Sinke tot het vorderen van schadevergoeding, zich te beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en tot het nemen van overige (rechts)maatregelen en andere aan hem toekomende rechten.

6. Prijzen, honoraria, tarieven en vergoedingen
a. Goederen worden geleverd of verhuurd tegen de overeengekomen prijs.
b. Voor de ten behoeve van Opdrachtgever, in het kader van de verstrekte Opdracht, geleverde diensten brengt C. Sinke een honorarium in rekening alsmede vergoeding voor gemaakte kosten, waaronder mede begrepen reiskosten. Uitgangspunt daarbij is het overeengekomen uurtarief, of een andere afspraak zoals een prestatie gerelateerd tarief, een vaste aanneemsom voor de betrokken Opdracht of een combinatie daarvan.
c. Bij een honorarium dat gebaseerd is op een uurtarief wordt, voor zover mogelijk, vooraf een inschatting van het aantal aan de Opdracht te besteden uren gemaakt op basis van ervaring en door Opdrachtgever geuite voorwaarden, feiten en omstandigheden. Indien door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte informatie naar achteraf blijkt een verkeerd beeld schetst van de feitelijke situatie, is C. Sinke gerechtigd het aantal aan een Opdracht te besteden uren te herrekenen en bij te stellen, onder mededeling daarvan aan de Opdrachtgever.
d. Declaratie van tijdsbesteding voor verrichte werkzaamheden vindt plaats in eenheden van 15 minuten. Te specificeren kosten, zoals onder andere reiskosten en verblijfkosten, worden apart in rekening gebracht.
e. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, hebben de prijzen, honoraria, tarieven en vergoedingen een geldigheidsduur tot het einde van het kalenderjaar. C. Sinke heeft het recht de prijzen eenmaal per jaar te herzien.
f. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst, maar vóór aanvang van de levering, een niet voorzienbare verhoging optreedt in één of meer kostprijsbepalende factoren, is C. Sinke gerechtigd die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen. Het betreft hier factoren zoals, doch niet beperkt tot, wijziging van inkoopprijzen, transportkosten, verzekeringspremies, lonen, belastingen, sociale premies en soortgelijke kosten of door het zich voordoen van andere prijsverhogende omstandigheden. C. Sinke zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging schriftelijk kenbaar maken met inachtneming van een termijn van tenminste 10 werkdagen. Indien een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, kan Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door binnen 10 werkdagen na ontvangst van de hiervoor bedoelde mededeling van C. Sinke schriftelijk aan C. Sinke te laten weten de Overeenkomst te willen beëindigen.
g. In spoedeisende situaties, of bij noodzakelijke of gevraagde werkzaamheden buiten normale kantoortijden, is C. Sinke gerechtigd om, na instemming door Opdrachtgever, het van toepassing zijnde tarief te verhogen met vijftig (50) procent.

7. Verhuur
a. C. Sinke blijft te allen tijde de enig en uitsluitende eigenaar van het Goed dat door C. Sinke aan de Opdrachtgever wordt/is verhuurd. De Opdrachtgever is niet gerechtigd het verhuurde Goed te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van C. Sinke.
b. De Opdrachtgever is geheel aansprakelijkheid voor het gebruik, de gevolgen van het gebruik, verlies en/of beschadiging van het verhuurde Goed. De Opdrachtgever wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het verhuurde Goed schuld heeft.
c. Het is de Opdrachtgever verboden om wijzigingen aan het verhuurde Goed aan te brengen die vallen buiten het normaal gebruik van het verhuurde Goed. Aanpassingen mogen uitsluitend door Opdrachtgever worden verricht met de uitdrukkelijke toestemming van C. Sinke. Onderhoud en/of reparatie van het gehuurde Goed vindt plaats door C. Sinke.
d. De huurtermijn per gehuurd Goed vangt aan op de datum zoals is overeengekomen. In ieder geval vangt de huurtermijn aan op de dag dat het verhuurde Goed aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
e. De huurtermijn per gehuurde Goed eindigt op de datum zoals is overeengekomen of tussentijds, met inachtneming van de minimum overeengekomen huurtermijn, op de dag volgend op de dag waarop het verhuurde Goed weer ter beschikking van C. Sinke is gebracht.
f. Het verhuurde Goed wordt geacht te zijn beschikbaar gesteld, waarmee het risico hiervan overgaat op de ontvanger, op het moment van feitelijke bezitsverschaffing van het Goed of, bij levering aan een/op overeengekomen afwijkende ontvanger of locatie, op het moment van bezitsverschaffing aan deze ontvanger of bezorging op deze locatie.
g. De huurtermijn omvat alle kalenderdagen vanaf de aanvang tot het einde van de huurtermijn.
h. Onderhoud, reparatie en vervanging van verhuurde Goederen komt in geval van juist en eigenlijk gebruik voor rekening van C. Sinke.
i. Tenzij anders overeengekomen zijn de eventuele transportkosten van het verhuurde goed voor rekening van Opdrachtgever.
j. Bij de aanvang van de huur zal Opdrachtgever het gehuurde Goed controleren op gebreken. Indien door Opdrachtgever geen gebreken ter kennis van C. Sinke zijn gebracht binnen 3 werkdagen na ontvangst van het gehuurde Goed, wordt het geacht in goede staat te hebben verkeerd bij de aanvang van de huur.
k. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij en/of iedereen die namens hem van het verhuurde Goed gebruik maakt alle gebruikersinstructies heeft gekregen om deze correct te gebruiken en bekend is met de beperkingen van het verhuurde Goed en de regelgeving die betrekking heeft op het gebruik van het verhuurde Goed. Tevens staat de Opdrachtgever ervoor in dat eenieder die het gehuurde Goed bedient bekwaam is met betrekking tot deze bediening en beschikt over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. Insgelijks staat Opdrachtgever ervoor in dat het gehuurde goed nimmer oneigenlijk wordt gebruikt. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de schadeafkoopregeling.
l. Indien Opdrachtgever dit wenst kan C. Sinke een Medewerker aan Opdrachtgever ter beschikking stellen om het verhuurde Goed namens Opdrachtgever te gebruiken. Dergelijke ter beschikkingstelling wordt niet aangemerkt als een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW.
m. Indien van toepassing dient de Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorg te dragen dat hij, tijdig vóór de levering van het verhuurde Goed, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.
n. De Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting), transacties, boetes of overige administratieve sancties die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde Goed door hem of derden, te zullen betalen.
o. Opdrachtgever is verplicht, voor zijn rekening, het gehuurde Goed te verzekeren gedurende het transport en voorts tegen alle gebruikelijke schade, gedurende de volledige huurtermijn. De verzekeringspolis dient C. Sinke te vermelden als (mede)verzekerde en uitkeringsgerechtigde. Op het eerste verzoek van C. Sinke zal Opdrachtgever een kopie van de verzekeringspolis verstrekken. De Opdrachtgever kan deze verplichting afkopen, indien hem deze mogelijkheid door C. Sinke wordt geboden, door een overeengekomen toeslag te betalen.
p. Gedurende de huurtermijn is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verhuurde Goed en derhalve ook aansprakelijk voor schade, diefstal, verduistering of vermissing. Deze verantwoordelijkheid geldt tevens met betrekking tot meegeleverde documenten. De Opdrachtgever is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal of verduistering.
q. Schade aan het verhuurde Goed, veroorzaakt gedurende de huurperiode waarin de Opdrachtgever voor het verhuurde Goed verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan C. Sinke te worden kenbaar gemaakt. De Opdrachtgever verplicht zich tot vergoeding van de reparatie-/vervangingskosten die hiermee gemoeid zijn.
r. In geval van diefstal, verduistering, vermissing, verlies of vergaan van het verhuurde Goed is de Opdrachtgever verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan C. Sinke te melden en van de diefstal of verduistering aangifte te doen bij de politie. De Opdrachtgever dient een kopie van het proces-verbaal van aangifte aan C. Sinke te overleggen.
s. In geval van diefstal, verduistering, vermissing, verlies, vergaan of (economische) total loss van een verhuurd Goed, wordt de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd door een schriftelijke verklaring van C. Sinke. Het recht van C. Sinke de Overeenkomst te beëindigen is onverminderd de overige rechten van C. Sinke. Voorts is Opdrachtgever in voornoemd geval een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd, die als volgt wordt berekend:
o het totaal van de nog niet vervallen huurtermijnen; vermeerderd met:
o het uit de boeken van C. Sinke blijkende bedrag (boekwaarde) van de bij het sluiten van de Overeenkomst gecalculeerde restwaarde van het verhuurde Goed aan het einde van de overeengekomen huurtermijn.
In afwijking van hetgeen onder e. is bepaald, voor zover het een ontvreemd Goed betreft, geldt in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) is ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurtermijn.
t. Voor vermiste Goederen, waarvoor door C. Sinke reeds de boekwaarde aan de Opdrachtgever is doorbelast en die later alsnog door de Opdrachtgever wordt gevonden en geretourneerd, is de Opdrachtgever de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door C. Sinke in mindering gebracht op de aan de Opdrachtgever te retourneren vergoeding van de dagwaarde.
u. Aan het einde van de huurperiode dient de Opdrachtgever het verhuurde Goed voor eigen rekening aan C. Sinke terug te bezorgen. Het verhuurde Goed moet zich bij retournering in goede bedrijfstoestand bevinden, de normale slijtage in acht genomen. De Opdrachtgever dient het verhuurde Goed gereinigd en op dezelfde wijze als deze was ontvangen te retourneren. Indien reparatie, kalibratie, onderhoud en/of reiniging is vereist om het verhuurde Goed voldoende in goede bedrijfstoestand te brengen, komen de kosten daarvoor voor rekening van de Opdrachtgever.
v. Verhuurde Goederen worden na retourneming op hun staat gecontroleerd. De door of namens C. Sinke gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan een verhuurd Goed, komen rechtstreeks voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Opdrachtgever wordt uitgevoerd, door een door C. Sinke aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door C. Sinke wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door C. Sinke.
w. Indien bij voornoemde controle schade aan een verhuurde Goed wordt geconstateerd, wordt de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen het beschadigde Goed voor de Opdrachtgever ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een contraexpertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten aan de Opdrachtgever doorbelast. Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contraexpertise, is de schadevaststelling door C. Sinke bindend.
x. Tenzij anders is overeengekomen, zal de Opdrachtgever per Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde Goed. Indien de Opdrachtgever verlenging van de Overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.
y. Indien de Opdrachtgever een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan C. Sinke de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van C. Sinke op schadevergoeding.
z. De waarborgsom mag door de Opdrachtgever niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft C. Sinke echter het recht om door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

8. Aanneming
a. De Overeenkomst wordt door C. Sinke uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. C. Sinke heeft het recht de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.
b. Partijen voeren overleg over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden, waarbij de Opdrachtgever instructies en aanwijzingen met betrekking tot een doelmatige en veilige verrichting van de werkzaamheden kan geven. C. Sinke is gehouden dergelijke instructies en aanwijzingen op te volgen binnen de kaders van de wet en de maatschappelijke betamelijkheid.
c. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft C. Sinke het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien C. Sinke zich door derden laat begeleiden en/of vertegenwoordigen, wordt getracht rekening te houden met de wensen van de Opdrachtgever.
d. C. Sinke is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan C. Sinke de uitvoering van die gedeeltes, die tot een volgende fase behoren, opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
e. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van C. Sinke behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
f. Opdrachtgever stelt het benodigde materieel beschikbaar. Deze moeten voldoen aan de wettelijke en door de Arbeidsinspectie gestelde veiligheidsvoorschriften. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel.
g. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
h. In geval Opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde in gebreke is, heeft C. Sinke het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
i. Indien de uitvoering plaatsvindt op een locatie van Opdrachtgever zal deze (Medewerkers van) C. Sinke of derden die C. Sinke begeleiden en/of vertegenwoordigen vrij toegang verlenen tot deze locatie.
j. Wederzijds zullen Opdrachtgever en C. Sinke elkaar in kennis stellen van omstandigheden die een behoorlijke uitvoering van de opdracht verhinderen of dreigen te verhinderen.
Ingeval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan C. Sinke slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij Opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

9. Onderhoud
a. Het tijdstip van het Onderhoud wordt van tevoren schriftelijk of telefonisch kenbaar gemaakt, waarbij de voorkeuren van de Opdrachtgever zo veel mogelijk in acht worden genomen.
b. Opdrachtgever kan een afspraak tot Onderhoud kosteloos annuleren tot 5 werkdagen voorafgaand aan de afspraak. Indien Opdrachtgever de afspraak tot Onderhoud niet heeft geannuleerd en C. Sinke het Onderhoud niet kan of mag verrichten, is Opdrachtgever gehouden de hieraan voor C. Sinke verbonden kosten te vergoeden.
c. Door C. Sinke in verband met het Onderhoud vervangen (onderdelen van) materialen of Goederen worden aan de Opdrachtgever overgedragen, indien dit bij het geven van de opdracht tot Onderhoud uitdrukkelijk is verzocht. Is dit niet het geval dan wordt de Opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en (onderdelen van) Goederen ten gunste van C. Sinke zonder dat de Opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding kan maken. Indien het naar het oordeel van C. Sinke noodzakelijk en/of wenselijk, is C. Sinke gerechtigd vervangen materialen en (onderdelen van) Goederen te (doen) vernietigen. Eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
d. C. Sinke verricht geen Onderhoud aan (onderdelen van) Goederen, die naar het redelijk oordeel van C. Sinke niet op een veilige manier bereikbaar zijn.

10. Transport
a. C. Sinke is verplicht de Lading op de met Opdrachtgever overeengekomen plaats, tijd en wijze te leveren.
b. C. Sinke is verplicht de ten vervoer ontvangen Lading ter bestemming van de Opdrachtgever af te leveren in de staat waartoe Opdrachtgever Opdracht heeft gegeven.
c. Indien aflevering aan huis is overeengekomen, moet C. Sinke de Goederen bezorgen aan de deur van het adres van Opdrachtgever. Wanneer het adres niet via een verharde rijweg of anderszins redelijkerwijs bereikbaar is, moet afgeleverd worden op een plaats, die zo dicht mogelijk bij het opgegeven adres ligt.
d. C. Sinke is bevoegd de Goederen in of door middel van het vervoermiddel te vervoeren, welke hem, de Lading in aanmerking genomen, goeddunkt, ongeacht of het vervoermiddel aan C. Sinke of aan derden toebehoort.
e. C. Sinke is bevoegd de route vrijelijk te bepalen of van de gebruikelijke route af te wijken en gerechtigd die plaatsen aan te doen, die hij voor een juiste nakoming van de Overeenkomst geschikt acht.
f. Opdrachtgever is gehouden aan C. Sinke i.v.m. de Lading opgelegde boetes te vergoeden, tenzij sprake is van een beboeting voor overtreding van de Wegenverkeerswet.

11. Rechten en verplichtingen in verband met de Vrachtbrief
a. De Vervoerovereenkomst wordt vastgelegd in een Vrachtbrief. Opdrachtgever is verplicht C. Sinke in verband met de Vervoersovereenkomst een Vrachtbrief te verstrekken. De afwezigheid, de onregelmatigheid of het verlies van Vrachtbrief tast noch het bestaan noch de geldigheid aan van de Vervoerovereenkomst, die onderworpen blijft aan hetgeen Partijen daarover zijn overeengekomen.
b. Opdrachtgever is verplicht de Vrachtbrief volgens de daarop voorkomende aanwijzingen volledig en naar waarheid in te vullen en Opdrachtgever staat op het ogenblik van de ter beschikkingstelling van de Goederen in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.
c. De Vrachtbrief moet de volgende aanduidingen bevatten:
• de plaats en de datum van het opmaken daarvan;
• de naam en het adres van de Opdrachtgever;
• de naam en het adres van C. Sinke;
• de plaats en de datum van inontvangstneming van de Goederen en de plaats bestemd voor de aflevering van de Goederen;
• de naam en het adres van de Geadresseerde;
• de gebruikelijke aanduiding van de aard van de Goederen en de wijze van verpakking;
• het aantal colli, hun bijzondere merken en hun nummers;
• het brutogewicht of de op andere wijze aangegeven hoeveelheid van de Goederen;
• de op het vervoer betrekking hebbende kosten (vrachtprijs, bijkomende kosten en andere vanaf de sluiting van de Overeenkomst tot aan de aflevering opkomende kosten).
d. Als het geval zich voordoet, moet Vrachtbrief nog het volgende vermelden:
• het verbod van overlading;
• de kosten, welke de Opdrachtgever voor zijn rekening neemt;
• het bedrag van het bij de aflevering van de goederen te innen remboursement;
• de gedeclareerde waarde van de Goederen en het bedrag van het bijzonder belang bij de aflevering;
• de instructies van de Opdrachtgever aan C. Sinke voor wat betreft de verzekering van de goederen;
• de overeengekomen termijn, binnen welke het vervoer moet zijn volbracht en de aflevering dient te hebben plaatsgevonden;
• de lijst van bescheiden, welke aan de C. Sinke zijn overhandigd.
e. Partijen kunnen in de Vrachtbrief al datgene opnemen en vastleggen dat zij in het kader van de Vervoersovereenkomst nuttig en/of wenselijk achten.
f. De Vrachtbrief wordt opgemaakt in drie oorspronkelijke exemplaren. Het eerste exemplaar wordt ter beschikking gesteld van de Opdrachtgever, het tweede exemplaar begeleidt de Goederen en wordt aan de Geadresseerde ter beschikking gesteld op het moment van aflevering en het derde exemplaar wordt door C. Sinke behouden.
g. Indien C. Sinke dit verlangt is Opdrachtgever verplicht de Vrachtbrief te ondertekenen. De ondertekening kan worden gedrukt of door een stempel dan wel enig ander kenmerk van oorsprong worden vervangen.
h. De Vrachtbrief kan ook in elektronische vorm worden opgemaakt overeenkomstig het tussen Partijen overeengekomen formaat en niveau van beveiliging alsmede overeenkomstig de tussen Partijen overeengekomen wijze van verzenden, opslaan en registreren.
i. C. Sinke is verplicht bij de inontvangstneming van de Goederen de juistheid van de vermelding van de aard, omschrijving en gewicht/hoeveelheid van de Goederen op de Vrachtbrief alsmede de uiterlijk staat van de Goederen en hun eventuele verpakking te controleren. In geval van afwijking daarvan dient C. Sinke hiervan aantekening te maken op de Vrachtbrief. Deze verplichting bestaat niet wanneer naar het oordeel van de C. Sinke het vervoer daardoor aanmerkelijk zou worden vertraagd of wanneer C. Sinke geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van de vermeldingen bedoeld in het eerste lid te controleren, levert de Vrachtbrief geen bewijs van die vermeldingen.

12. Levertijd en levering
a. De levertijd is de in de Overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de Diensten en/of Goederen zullen worden geleverd. Tenzij anders is overeengekomen, vangt deze termijn aan op de laatste van de navolgende data:
1. de datum van totstandkoming van de Overeenkomst;
2. de datum, waarop alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens en/of de aan C. Sinke ter beschikking te stellen documenten en Goederen door C. Sinke op deugdelijke wijze zijn ontvangen;
3. indien een termijnbetaling overeen is gekomen voorafgaand aan de aanvang van een Dienst, de datum, waarop C. Sinke deze termijnbetaling heeft ontvangen.
b. Levertijden worden slechts bij benadering aangegeven en zijn geen fatale termijnen. C. Sinke neemt de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht. Geringe overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld van C. Sinke kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel dit duidelijk uit de Overeenkomst blijkt. Indien C. Sinke voorziet dat levering niet binnen de aangekondigde termijn kan plaatsvinden, zal C. Sinke Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk inlichten en met Opdrachtgever in overleg treden over de gevolgen daarvan.

13. Garantie
a. Met inachtneming van deze Voorwaarden, garandeert C. Sinke de deugdelijkheid van de gebruikte materialen, de in de Overeenkomst toegezegde eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking van het door hem geleverde of verhuurde Goed op het moment van levering of verhuur.
b. De Overeenkomst wordt door C. Sinke uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
c. C. Sinke verleent voor geleverde, door hem zelf vervaardigde Goederen of onderdelen, alsmede voor door C. Sinke uitgevoerde installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden een garantie voor de uitgevoerde werkzaamheden, daaruit bestaande dat eventuele fouten voor rekening van C. Sinke zoveel mogelijk worden hersteld en/of het geleverde geheel of gedeeltelijk wordt teruggenomen en door een nieuwe levering wordt vervangen.
d. C. Sinke verleent voor door derden vervaardigde Goederen of onderdelen slechts garantie, indien en voor zover deze derde garantie verleent, gelijk aan de garantie die door deze derden aan C. Sinke wordt verleend. Voor verbruiksartikelen geldt geen garantie, indien het Goed ten tijde van het beroep op de Garantie al (deels) is verbruikt.
e. Van garantie zijn uitgesloten alle schade en gebreken veroorzaakt door foutieve opstelling, ondeskundige behandeling of niet deugdelijk onderhoud door of namens de Opdrachtgever of schade en gebreken als gevolg van gebruik van de Goed door de Opdrachtgever zonder inachtneming van wettelijk of van overheidswege voorgeschreven veiligheids- en/of milieunormen, de (fabrieks-) voorschriften, de gebruiksaanwijzing of voor andere doeleinden dan waarvoor het Goed is bestemd.
f. De garantieverplichting van C. Sinke vervalt indien met betrekking tot een gebrek of onvolkomenheid ter zake van een geleverde Goed of Diensten niet overeenkomstig deze Voorwaarden tijdig is geklaagd. De garantie op uitgevoerde verbeteringen of reparaties betreft een termijn van 3 maanden vanaf het tijdstip van de reparatie of verbetering.

14. Gebreken en klachttermijnen
a. C. Sinke stelt alles in het werk om de kwaliteit van de Diensten en Goederen te waarborgen. Mocht Opdrachtgever en/of de Deelnemer desondanks een klacht hebben ten aanzien van de kwaliteit van de uitgevoerde dienstverlening en/of het geleverde/verhuurde Goed, dan kan deze uiterlijk tot 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven worden gemeld aan C. Sinke. Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard en vervalt het recht op reclame. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
b. Indien een klacht met betrekking tot verrichte Diensten gegrond is, zal C. Sinke de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever gelijktijdig met de klacht kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Dienst niet meer mogelijk of zinvol is, zal C. Sinke slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in deze Voorwaarden.
c. Indien het onderwerp van de klacht de levering van een Goed betreft zal C. Sinke, ter keuze van Opdrachtgever, het Goed repareren, eenzelfde Goed vervangend leveren of de koopprijs crediteren. Wel dient Opdrachtgever na het constateren van een gebrek het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van het betreffende Goed onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade. Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door C. Sinke in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van het Goed. Indien Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever geen aanspraken terzake.
d. Alle verplichtingen naar aanleiding van gebreken van een Goed vervallen ingeval er sprake is van onjuist of oneigenlijk gebruik, onoordeelkundige behandeling, verkeerde toepassing of ondeugdelijk onderhoud door of vanwege Opdrachtgever. Dit geldt ook voor zonder toestemming van C. Sinke aangebrachte wijzigingen, bewerkingen en/of reparaties en gebreken welke zijn veroorzaakt door chemische, elektrische of atmosferische storingen.
e. Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten op grond van een ingediende klacht.
f. Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van aan deze Voorwaarden onderworpen Overeenkomsten verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de Diensten werden geleverd of hadden moeten zijn geleverd.

15. Zekerheidstelling, eigendomsvoorbehoud en recht van retentie
a. C. Sinke is steeds gerechtigd, alvorens de Diensten te verrichten of daarmee door te gaan en/of alvorens een Goed te leveren/verhuren of met leveren/verhuren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de Opdrachtgever te verlangen.
b. Alle door C. Sinke aan Opdrachtgever te leveren en/of geleverde Goederen blijven eigendom van C. Sinke, totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, heeft voldaan.
c. Zolang het eigendomsvoorbehoud op door C. Sinke geleverde Goederen rust zal Opdrachtgever deze Goederen op zo’n manier opslaan en labelen dat deze duidelijk herkenbaar zijn als Goederen die aan C. Sinke toebehoren.
d. Opdrachtgever is gerechtigd om over het Goed te beschikken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening. Opdrachtgever is niet gerechtigd om het Goed te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht of anderszins aan het verhaal van C. Sinke te onttrekken.
e. De Opdrachtgever is jegens C. Sinke aansprakelijk voor de volledige schade aan Goederen, die eigendom van C. Sinke blijven totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, ontstaan door onder andere, doch niet beperkt tot, brand- en braakschade, diefstal, verduistering en aanspraken van derden. C. Sinke kan verlangen dat Opdrachtgever het Goed, ter zekerheid dat dergelijke schade vergoed wordt, voor eigen rekening verzekerd.
f. Opdrachtgever verplicht zich volledige medewerking te verlenen, teneinde C. Sinke in de gelegenheid te stellen het betreffende Goed bij Opdrachtgever terug te halen bij niet tijdige voldoening van zijn verplichtingen, onder verrekening van het eventueel reeds ter zake van dat Goed betaalde en onverminderd het recht van C. Sinke om vergoeding te verlangen voor door hem geleden schade. Opdrachtgever geeft C. Sinke, of door deze aan te wijzen derden, reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming om al die plaatsen te betreden waar het Goed van C. Sinke zich bevindt en die terug te nemen.
g. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht C. Sinke onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.
h. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de eigendomsrechten van C. Sinke. Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de Goed onverwijld wordt opgeheven.
i. Indien C. Sinke aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst Goederen ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het ter beschikking gestelde binnen 10 werkdagen na het einde van de Overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en in zijn geheel te retourneren. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet of niet volledig nakomt zijn alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot reparatie of vervanging van de Goederen, voor rekening van Opdrachtgever.
j. C. Sinke heeft een retentierecht op Goederen van Opdrachtgever die zij onder zich heeft, ongeacht de oorzaak of reden daarvan, zolang Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens C. Sinke heeft voldaan.

16. Facturering en betaling
a. Opdrachtgever ontvangt met betrekking tot de verrichting van Diensten en/of levering/verhuur van een Goed een factuur.
b. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door C. Sinke aangegeven bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.
c. Indien de Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.
d. Bij gebreke van betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en is de Opdrachtgever tevens de wettelijke rente over het in de factuur genoemde bedrag verschuldigd. Zodra Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van C. Sinke op de Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim, zonder ingebrekestelling, onmiddellijk in.
e. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever aan C. Sinke een vertragingsrente verschuldigd van 1½% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt, een en ander onverminderd alle verder aan C. Sinke toekomende rechten.
f. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van C. Sinke op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
g. Als betaling na schriftelijke aanmaning uitblijft binnen de in de aanmaning genoemde termijn, is Opdrachtgever eveneens de kosten van buitengerechtelijke invordering verschuldigd. Deze kosten worden gesteld op 15% van het totale door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,– , vermeerderd met € 15,– aan administratiekosten.
h. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige korting, compensatie, verrekening of inhouding op het verschuldigde bedrag, tenzij dit schriftelijk met C. Sinke is overeengekomen.

17. Aansprakelijkheid en vrijwaring
a. Indien C. Sinke en/of de door C. Sinke ingeschakelde Medewerkers aansprakelijk mocht(en) zijn (daaronder begrepen aansprakelijkheid gebaseerd op een onrechtmatige daad), dan is de aansprakelijkheid uitsluitend beperkt tot hetgeen in deze Voorwaarden is geregeld.
b. C. Sinke is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van Diensten, voor zover deze het gevolg zijn van het door C. Sinke niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid, en het vakmanschap waarop bij het verrichten van de Diensten mag worden vertrouwd of schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld door of namens C. Sinke.
c. Indien C. Sinke aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade (zaakschade en/of persoonsschade) van de Opdrachtgever, is de omvang van de schadevergoeding beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van C. Sinke voor uitkering in aanmerking komt dan wel een bedrag gelijk aan tweemaal het gefactureerde bedrag, met een maximum van € 100.000 in geval van zaaksschade en € 500.000 in geval van letselschade, per gebeurtenis. Indien er zowel zaaksschade als letselschade is ontstaan is enkel het maximum van € 500.000 van toepassing. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
d. C. Sinke is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventueel redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van C. Sinke aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan C. Sinke toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
e. C. Sinke is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder andere begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, productieverlies of loonkosten van werknemers van Opdrachtgever, behoudens opzet van C. Sinke.
f. Het betreden van de terreinen van C. Sinke geschiedt op eigen risico. Voor eventuele schade aan voertuigen of ander materieel van of namens Opdrachtgever is C. Sinke niet aansprakelijk.
g. C. Sinke is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens de Opdrachtgever.
h. C. Sinke is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door Goederen, die door C. Sinke zijn geleverd, verhuurd, geproduceerd en/of gemonteerd, behoudens opzet of grove schuld.
i. Een vordering tot vergoeding van schade bij de Opdrachtgever als gevolg van een handelen of nalaten van of namens C. Sinke moet binnen twee dagen na het ontdekken daarvan bij C. Sinke worden ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
j. Iedere vordering die Opdrachtgever op C. Sinke heeft vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van drie jaar na de levering door C. Sinke, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.
k. De Opdrachtgever vrijwaart C. Sinke tegen alle aanspraken, zoals schades en rechtsvorderingen, van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en C. Sinke samenhangen. Onder derden als bedoeld in de vorige volzin worden tevens begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers van de Opdrachtgever, evenals gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de Opdrachtgever betrokken zijn. Indien C. Sinke uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden C. Sinke zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is C. Sinke, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van C. Sinke en derden daardoor ontstaan, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

18. Overmacht
a. C. Sinke is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een van de wil van C. Sinke onafhankelijke omstandigheid (overmacht), daaronder onder andere begrepen blikseminslag, overstromingen, uitzonderlijk extreme weersomstandigheden, brand, oorlog, epidemie, ziekte van personeel van C. Sinke, terroristische acties, daden van overheden of andere bevoegde autoriteiten, geplande en ongeplande stakingen, prik- of stiptheidsacties, waardoor de nakoming van enige verplichting niet in redelijkheid van C. Sinke verlangd kan worden noch krachtens de wet of de in het verkeer gangbare opvattingen van hem gevergd kan worden.
b. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop C. Sinke geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor C. Sinke niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
c. C. Sinke heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat C. Sinke zijn verbintenis had moeten nakomen.
d. Indien C. Sinke zijn verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare aanleiding, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat C. Sinke in staat is de verplichtingen na te komen. C. Sinke informeert de Opdrachtgever hierover onmiddellijk na het intreden van een dergelijke omstandigheid.
e. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door C. Sinke niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, voor het niet uitvoerbare gedeelte, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
f. Voor zover C. Sinke ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is C. Sinke gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

19. Informatieplicht, medewerkingsplicht en overige verplichtingen Opdrachtgever
a. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die C. Sinke redelijkerwijs nodig heeft voor het naar diens oordeel juist uitvoeren van de Overeenkomst in de gewenste vorm aan C. Sinke beschikbaar worden gesteld. Tevens verschaft de Opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst.
b. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Wanneer Opdrachtgever niet aan voornoemde verplichting voldoet is hij aansprakelijk voor alle schade die daar het gevolg van is, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor C. Sinke duidelijk kenbaar was.
c. Indien Opdrachtgever aan C. Sinke informatiedragers, elektronische bestanden en/of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden en/of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.
d. C. Sinke heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichting heeft voldaan. Opdrachtgever is gehouden om de schade te vergoeden die C. Sinke lijdt ten gevolge van het niet voldoen aan deze verplichtingen.
e. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat alle vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen, etc., die vereist zijn om C. Sinke in staat te stellen zijn verplichtingen, die voortvloeien uit de Overeenkomst, na te komen, tijdig en in de juiste vorm zijn verkregen. De kosten in verband met de verkrijging van dergelijke vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. komen voor rekening van Opdrachtgever.

20. Arbeidsomstandigheden en verzekeringsplicht
a. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de zorg van de Medewerker, zoals bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet.
b. Opdrachtgever draagt tijdig zorg voor een veilige werkplek en goede arbeidsomstandigheden voor de Medewerker.
c. Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, is gehouden om aan C. Sinke en de Medewerker voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de specifieke veiligheids- en Arborisico’s van de werkplek(ken) en de arbeidsomstandigheden waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, inclusief de eventueel benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.
d. Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, geeft de Medewerker voor aanvang van de werkzaamheden actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en andere veiligheidsvoorschriften.
e. Indien de Medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever C. Sinke onverwijld hiervan op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel sprake is van een beroepsziekte. Opdrachtgever overlegt een kopie van de opgestelde rapportage aan C. Sinke.
f. Opdrachtgever zal aan de Medewerker vergoeden – en C. Sinke vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden bij Opdrachtgever lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of C. Sinke daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
g. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van C. Sinke verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.
h. Voor het overige zal Opdrachtgever alle verplichte en noodzakelijke verzekeringen sluiten teneinde zijn eigen werknemers, andere eigen belangen en de Medewerker(s) van C. Sinke in te dekken tegen de risico’s die verbandhouden met de uitvoering van de Overeenkomst.

21. Geheimhouding
a. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
b. C. Sinke is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, tenzij C. Sinke een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, of voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van deze informatie gerechtvaardigd is.
c. Opdrachtgever zal de inhoud van, al dan niet schriftelijke, uitingen van C. Sinke niet openbaar maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van C. Sinke. Dit is anders indien de voornoemde uitingen de strekking hebben om aan derden te worden geopenbaard.

22. Intellectuele eigendom
a. Onverminderd het bepaalde in deze Voorwaarden behoudt C. Sinke zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
b. Alle door C. Sinke verstrekte stukken, zoals, maar niet beperkt tot, aanbiedingen, rapporten, lesmateriaal, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van C. Sinke worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij de voornoemde stukken de strekking hebben om aan derden te worden geopenbaard.

23. Verjaring
a. Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van aan deze Voorwaarden onderworpen Overeenkomsten verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de Diensten en/of Goederen werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd.

24. Toepasselijk recht en beslechting geschillen
a. Op alle Overeenkomsten tussen C. Sinke en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Indien uit hoofde van een tussen C. Sinke en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, dan wel een andere daaruit voortvloeiende verbintenis of rechtshandeling, een geschil mocht ontstaan welke in rechte dient te worden beslecht, zal de gerechtelijke procedure bij de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant aanhangig worden gemaakt, afhankelijk van de hoogte van de vordering.

25. Vindplaats en wijziging van de Algemene Voorwaarden
a. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
b. C. Sinke is bevoegd wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. C. Sinke zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld, tenzij Opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontvangst van het bericht van wijziging schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijzigingen bij C. Sinke. Indien Opdrachtgever bezwaar maakt tegen de wijzigingen mag C. Sinke de Overeenkomst beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de Overeenkomst niet binnen één maand na ontvangst van het bezwaar van Opdrachtgever door C. Sinke wordt beëindigd, blijven de oude voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.
c. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met C. Sinke.

Aldus opgemaakt en vastgesteld te Kruiningen op 8 augustus 2017 en
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68244207.

Specifieke voorwaarden website

Algemeen

Iedere gebruiker die toegang heeft tot deze website en deze site gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande.

De eigenaar van deze website besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website.

Desalniettemin is het mogelijk dat er in zowel deze website als de aan deze website gelieerde sites onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. De eigenaar van deze website aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel voortkomen uit technische gebreken.

Het downloaden van gegevens geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Link disclaimer

Links die zijn aangebracht op deze website die leiden naar websites van derden, betreffen websites waarvoor de eigenaar van deze website op geen enkele wijze verantwoordelijk is. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat de eigenaar van deze website de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Copyright

Tenzij anders vermeld is de informatie op deze website eigendom van de eigenaar van deze website. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, inclusief gebruik van gedeeltes van deze website in andere websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door de eigenaar van deze website. Een schriftelijk verzoek daartoe kunt u richten aan de eigenaar van deze website.

Wij hebben bij het gebruik van foto’s en ander materiaal zoveel mogelijk getracht de rechthebbende te achterhalen en het materiaal met diens toestemming te gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen rechtehebbende te zijn, en als rechthebbende niet wenst dat dit gebruikt wordt op onze website neemt u dan contact op met de eigenaar van deze website.

Wij gebruiken uw gegevens om de gebruikerservaring zo plezierig mogelijk te maken.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Deze website zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verbeteren van de gebruikerservaring.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij deze website.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Verklaring van deze website, neem dan contact op.

Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Verklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

×
×

Winkelmand